By Tesfamicael Hagos
ዝተፎቶኹም ኣህዋት ማህበር ደንካሊያ.

ብኹሉ ኩነታትኩም ሰላምን ጥፅናን ዝሰፈኖ ናብራ ተሕልፉ ንኽትህልዉ ዘሎና ምንዮት አናገለፅና,
ኣብቲ ዝተባህለ ቆጸራ ዳርምሽታት ደስ አናበለና ክንርከብ ምኻና ብኽብሪ ነፍልጥ.

ብጾትኩም ዛይድን ተስፋሚካኤልን.01.04.12