By Baire Sereke

ሰላማት ናስ ዳንካልያ

ብዙሕ ጊዜ ክውርቐልኩም ኢለ ፒሮን ወረቐትን እሕዝ'ሞ፡ እንታይሞ ክጽሕፍየ ብማለት የቋርጾ።

ለካስ እቶም ዘይትጽሕፉ ዘለኹም፡ ከምዚ ናተይ ሽግር ኢዩ ጎኒፉኩም ኢለ ከኣ መኽንያት ባዕለይ

ክህበሉ መሪጸ። ብዝኾነ እዚ መኽንያትዚ ክሰዓር ይከኣል ኢዩ። እታ ፒሮ ካብ ኢድኩም

ኣይትፍለይዋ፡ እንታይ ክጽሕፍየ ዝብል ሓሳብ ኔው በልዎ። ሓንቲ መስመር፡ ከመይ ኣለኹም

ብወገነይ ጽቡቕ ኣለኹ፡ እኽልቲያ። ዕድል እንተገበርኩም ከኣ ሓንሳብ ሓንሳብ ክትጽሕፍ

ምስጀመርካ ሓሳብ ስለዝመጸልካ፡ ዝዝከረኩም ኩሉ ናይ ደንካልያ ደርዲርኩም ጸሓፍዎ።

በሉ ናስ ዳንካልያ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለኹም፡ (ኣብ ኤርትራ፡ ኤውሮፓ፡ ኣሜሪካ፡ ካናዳ፡ ሃገራት

ኣዕራብ ወ.ዘ.ተ. ተዘሪእና ዘሎና ናይ ቀደም ናይ ቃልሲ ብጾት፤ ከመይ ቀኒኹም፡ ምስ

ትፈትዉዎም ስድራኹም ኣብ ጥዕናኹም ሓጎስ ኣብ መናባብሮኹም ቅሳነት እምነየልኩም። ካብ

ቃልሲ ክንፍለ፡ ካብ ዳንካልያ ኣብዚ ዘለናዮ ዝተፈላለየ ሃገራት ፋሕ ክንብል ሕልሚ ኣይነበረናን

እሞ፤ መን ይፈልጥ ኩልና ንሕጎሰላ ሃገር ኮይና ኣብ ሰላምን ቅሳነትን ኣብ ሃገርና ንተኣኻኸብ

ንኸውን። እዛ ኣብ ዓመት ዓመት እንራኸበላ ዳርምሽታት ኣብ በዓል በይሉል ወይ ዓኬሎ፡ ደረብ

ወይ ዓሳ-ዔላ ወይ ዕዲ ንቕይራ ንኸውን። እንሻላሕ።

በሉ ብዛዕባ ናይ 2012 ምርኻብና ሽማግለ ክንራኸብ መዲብና ስለዘሎና ክሳብ ደሃይ ንገብረልኩም

ደሓን ቀንዩ፡ ደሃይኩም ኣይተሓባኣና።

ባይረ ሰረቐ